Måltidens gemenskapsdag 23 maj

             The Common Meal sharing day 23 of may

Måltidens gemenskapsdag infaller den 23 maj varje år.

Bakgrunden till hur dagen kommit till. Den 23 maj 2018 samlades några nordiska kockar, kliniska näringsfysiologer, psykologer och hälsovårdspersonal i Oslo för att tillsammans försöka finna en lösning på ett både nationellt som internationellt problem, nämligen, ensam ätandet. Behovet av att ge ensamma människor en samlingspunkt i vardagen ansågs som stort och därför lyftes frågan om så kallade "måltidsvänner" för ensamma och äldre upp som ett alternativ. En "måltidsvän" kan vara vem som helst som ställer upp för den som är ensam, en vän som kommer på besök för att upprätthålla en social gemenskap och för att bryta ensamheten under en måltid. Måltidens gemenskapsdag instiftades med inspiration från detta möte av kökschef Christian Tikkanen år 2020 och firas internationellt varje år den 23 maj.

"En måltid har flera dimensioner. Förutom matens näringsmässiga funktion uppfyller den även ett psykologiskt och socialt behov. Det kan handla om belöning, kärlek eller uppfostran. Maten kan också bekräfta den relation och gemenskap människor har till varandra. Måltiden kan se olika ut beroende på exempelvis kön, klass och kultur.

Mat och måltider tillsammans med andra människor är viktiga incitament för att känna livskvalitet, självkänsla och glädje. Alltså långt mer än att mat bara behövs för att överleva och tillfredsställa hungerkänslan. När vi t.ex. samlas runt sill och färskpotatis till midsommar är det mer än mat som lockar. En måltid är ett möte, ett sätt att överföra värderingar. Den gemensamma måltiden gynnar helt enkelt demokratin.

Gemenskap är ofta måltidens mål och aptiten kommer i gemenskapen runt bordet, men det finns en allt för hög andel ensam-ätare, även om många försöker lösa problemet genom att hitta nya relationer och sociala nätverk. Ensamheten är svår att hantera och blir väldigt påtaglig i samband med måltider.

Måltidens betydelse som en samlande och social faktor är livsviktig. Vi bör alla komma ihåg och lära oss på nytt detta att dela mat samman med familjen och vänner är otroligt viktigt. Det att laga mat skall vara som en liten marsch mot något positivt.

Vi behöver öka förståelsen för måltidens samlande kraft och inte minst viktigheten bakom måltiden som en samlingspunkt i vardagen, den här sociala gemenskapen behöver på alla sätt och vis uppmärksammas och hedras med en egen dag så att vi kommer ihåg hur betydelsefull den är för varje individ i alla åldrar och samhällsklasser". 

In English 

The Common Meal Sharing Day is celebrated annual May 23

The background to how the day came about. On 23 May 2018, some Nordic chefs, clinical nutritionists, psychologists, and health care staff gathered in Oslo to try to find a solution to both a national and international problem, namely, alone eating.

The need to give lonely people a focal point in everyday life was considered great and therefore the issue of so-called "meal friends" for lonely and elderly people was raised as an alternative. A "meal friend" can be anyone who stands up for the one who is alone, a friend who comes to visit to maintain a social community and to break the loneliness during a meal.

Måltidens gemenskapsdag, common Meal sharing day was created with inspiration from this meeting by kitchen manager Christian Tikkanen in 2020 and is celebrated internationally every year on 23 May.

"A meal has several dimensions. In addition to the nutritional function of the food, it also fulfils a psychological and social need. It can be about reward, love, or upbringing. The food can also confirm the relationship and community people have with each other. The meal can look different depending on for example, gender, class, and culture.

Food and meals with other people are important incentives to feel quality of life, self-esteem, and joy. So far more than that food is only needed to survive and satisfy the feeling of hunger. When we for example gather around herring and new potatoes until midsummer, it is more than food that attracts. A meal is a meeting, a way of transferring values. The common meal simply benefits democracy.

Fellowship is often the goal of the meal, and the appetite comes in the community around the table, but there is an excessive proportion of lone eaters, although many try to solve the problem by finding new relationships and social networks. The loneliness is difficult to manage and becomes very noticeable in connection with meals.

The importance of the meal as a unifying and social factor is vital. We should all remember and learn anew that sharing food with family and friends is incredibly important. Cooking should be like a little march towards something positive.

We need to increase the understanding of the unifying force of the meal and not least the importance behind the meal as a focal point in everyday life, this social community needs to be noticed and honoured in every way with its own day so that we remember how important it is for everyone in all ages and social classes ".

Finlands Svenska Måltidsakademi rfMat-etik

På tal om mat-etik och därtill relaterat beteendemönster sägs det, citat från kokboken "Bordets nöjen" anno 1925 följande: -"Politiker ilar från bordet till sina åligganden, affärsmän slänger snabbt ifrån sig servetten för att ordna med sina pengar, ämbetsmän glömmer att tugga i bekymmer för statens väl och ve.

-Arbetaren skyndar sig från arbetsplatsen och hemmet för att "tugga" i sig arbetar rörelsens kamp och upplopp om klasskillnaderna medan ungdomen jazzar sig bort i allsköns förlorad tomhet." De hemvana, sällskapliga och trygga matvanorna lider under detta evinnerliga och nervösa jaget. Man glömmer att äta och dricka på ett civiliserat sätt". Citat slut.

Ingen kunde ha sagt detta bättre, och betänk att redan i början av 1900-talet var man klok nog att inse detta fenomen, stress med mat, som oacceptabelt. Dåtidens män och kvinnor hade betydligt större moral och etik och inte minst respekt för maten och måltiden än vad dagens människor har.

Livet kräver under alla omständigheter sina pauser där inte minst bordets nöjen och en måltid kan bidra till att skapa en fredlig och festlig färgton över det dagliga arbetet och man har i våra dagar gott av att minnas vad en gammal och erfaren statsman en gång yttrat: "när allt annat slår fel, så får man se till att äta och dricka sig till enighet". Vi får inte glömma denna urgamla moraliska och filosofiskt riktiga balans vid en måltid.


I Italien föddes måltiden. Frankrike erövrade den. Norden vidareutvecklade den. Tillsammans njuter vi den. 
(Christian Tikkanen)


Måltiden: en mänsklig samvaro, det som utspelar sig kring en måltid, öppnar upp sinnena, fördjupar samtalet, det är ett terapeutiskt ögonblick.

(Carl Jan Granqvist)


Sundhet, friskhet och välbefinnande kommer inte utan lite extra arbete, det är någonting man blir förtjänt av efter att ha tjänat den ärbara vällusten genom ärligt och uppriktigt arbete i köket.

(Christian Tikkanen)